Infolinka (všední dny 8.30–16.30)
541 212 450
Infolinka (všední dny 8.30–16.30)
541 212 450

Obchodní podmínky internetového obchodu ProAlergiky.cz

 1. Základní ustanovení 
 2. Uzavření smlouvy a dodání produktu 
 3. Dostupné způsoby dodání a platby 
 4. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy 
 5. Odpovědnost za vady, reklamace 
 6. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení 
 7. Řešení sporů 
 8. Ostatní
 9. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
 10. Formulář pro podání reklamace

 

1. Základní ustanovení

 1. Provozovatel internetového obchodu: CM Trade Via s. r. o., IČO 25510681, DIČ CZ25510681, sídlem v Brně, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 29176, založená podle práva České republiky (dále jen „Prodávající“)

 2. Kontakty Prodávajícího:

  1. Zákaznická linka – dotazy k produktům, cenám, objednávkám, reklamacím apod.: e-mail info@proalergiky.cz, telefon 541 212 450, chatovací aplikace na stránce

  2. Korespondenční adresa, provozovna: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno-Komín

 3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s prodejem produktů nabízených Prodávajícím.

 4. „Kupujícím“ se rozumí spotřebitel nebo organizace, kterému Prodávající úplatně poskytuje produkt, přičemž:

  1. „Spotřebitelem“ se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

  2. „Organizací“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná v souvislosti s vlastní podnikatelskou nebo jinou činností, v rámci samostatného výkonu svého povolání anebo jménem či na účet organizace. Pokud Kupující v objednávce uvede identifikační číslo osoby (IČO), bere na vědomí, že se na něj v těchto OP vztahují pravidla pro organizace. Pokud smlouvu s Prodávajícím uzavírá fyzická osoba jako zástupce právnické nebo fyzické osoby (například jménem svého zaměstnavatele), pak uzavřením této smlouvy prohlašuje, že má oprávnění za tuto osobu činit právní jednání a přijímat závazky ve smlouvě obsažené.

 5. Fotografie produktů v nabídce Prodávajícího mohou být ilustrační. Informace o produktech a cenách uváděné Prodávajícím v jeho nabídce jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků platných v ČR, nezahrnují však náklady na doručení.

 6. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny produktů mohou být uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Z toho důvodu může v konkrétních případech v konečném součtu cen současně objednávaných produktů docházet k nepatrným rozdílům od prostého součtu uvedených cen.

 7. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 8. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 9. Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
   

2. Uzavření smlouvy a dodání produktu

 1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající Kupujícímu potvrdí objednávku. Uzavřením smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí.

 2. Prodávající dodá produkty Kupujícímu kompletní nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivých produktů neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u produktu uvedeno „skladem“, Prodávající jej odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Objedná-li Kupující více produktů s různou dobou dostupnosti, doba dodání produktů se přizpůsobí produktu s nejdelší dobou dostupnosti. 

 3. Kupující je povinen produkt převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si produkt při převzetí co nejdříve překontroloval. Kupující se stane vlastníkem produktu teprve úplným zaplacením kupní ceny Prodávajícímu.

 4. Doklady k produktu, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle Prodávající Kupujícímu ihned po převzetí produktu, nejpozději do dvou dnů od převzetí produktu Kupujícím.

 5. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit.

 6. Je-li způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 7. Po odeslání objednávky má Kupující možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o jejím provedení Prodávajícímu, který může expedovat produkt ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které Kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 8. Nepřevezme-li Kupující produkt v dohodnuté době z důvodu na jeho straně, Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, a Kupující produkt opět nepřevezme, od smlouvy odstoupit a produkt vhodným způsobem prodat jiné osobě. Náklady na uskladnění a náklady na marné dodání produktu z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. 

 9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
   

3. Dostupné způsoby dodání a platby

 1. Aktuálně nabízené možnosti jsou uvedeny na samostatné stránce Doprava a platba.

4. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním produktu.

 2. Pokud Prodávající poskytl Kupujícímu k objednanému produktu dárek nebo jiný bonus, odstoupením od smlouvy pozbývá Kupující nároku na tento bonus a je povinen jej vrátit Prodávajícímu spolu se zakoupeným produktem. Je-li bonusem služba, případně jiná nehmotná věc, je Kupující povinen zdržet se jakéhokoli nakládání s ním a Prodávající je oprávněn technickými prostředky Kupujícímu v nakládání s bonusem zabránit (např. znepřístupněním on-line služby). Nebude-li bonus Kupujícím vrácen, bude jeho hodnota brána jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Nebude-li vrácení bonusu možné (např. z důvodu jeho spotřebování nebo neodebratelnosti), vzniká Prodávajícímu právo na finanční náhradu ve výši obvyklé ceny bonusu.

  Kupujícím je Spotřebitel

 3. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené po internetu nebo telefonicky do 14 dnů od převzetí produktu nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí produktů či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností produktu.

 4. Odstoupení od smlouvy Spotřebitel Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení produktu.

 5. K odstoupení může Spotřebitel využít vzor formuláře, který nalezne na konci těchto OP.

 6. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení je Spotřebitel povinen Prodávajícímu doručit (ne na dobírku) nebo předat zakoupený produkt. Produkt musí vrácen Prodávajícímu kompletní (včetně případného příslušenství a dokumentace), nejlépe v původním obalu. Náklady na vrácení produktu nese Spotřebitel, a to i v případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou (nadrozměrné zboží). Spotřebitel odstupující od smlouvy může Prodávajícího požádat o zajištění přepravy nadrozměrného zboží zpět Prodávajícímu. Cena za takovou přepravu bude v rozmezí 120–300 Kč dle skutečných rozměrů a hmotnosti zásilky.

 7. Prodávající je povinen Spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně produktu a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Spotřebitele přijal, případně jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání produktu několik možností, je povinen Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. 

 8. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel produkt předá nebo prokáže, že produkt Prodávajícímu odeslal.

 9. Prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného produktu. Pokud došlo ke snížení hodnoty produktu porušením povinností Spotřebitele např. opotřebením, znečištěním či poškozením produktu, je Prodávající oprávněn vůči Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu této snížené hodnoty a započíst jej na vracenou částku.

 10. Lhůta pro odstoupení od smlouvy Spotřebitelem se prodlužuje na 30 dnů tehdy, pokud Spotřebitel zakoupený produkt vrátí Prodávajícímu nepoužívaný, nepoškozený, kompletní a v původním obalu. O tom, zda tyto podmínky byly splněny a smlouva bude zrušena, rozhoduje Prodávající.

 11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy zejména v případech, je-li objednaným produktem:

  1. zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit;

  2. zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázkový produkt);

  3. zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím;

  4. služba, kterou Prodávající poskytl s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

   Kupujícím je Organizace

 12. Organizace může odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu nebo telefonu v případě, že Prodávající smlouvu neplní, je v prodlení s dodáním produktu více než 31 dnů nebo dodaný produkt vykazuje podstatnou vadu.

 13. Odstoupení musí být písemné. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení produktu.

 14. Prodávající je povinen Organizaci vrátit částku plně odpovídající ceně produktu a do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Organizace přijal.

 15. Prodávající není povinen vrátit částku Organizaci dříve, než mu Organizace produkt doručí nebo prokáže, že produkt Prodávajícímu odeslala.

 16. Je-li dohodnuto vrácení částky v hotovosti v sídle Prodávajícího, může Prodávající vyplacení podmiňovat předložením osobního dokladu osoby, která částku přebírá, nebo plné moci udělené statutárním zástupcem Organizace této osobě (není-li tato osoba sama statutárním zástupcem).

  Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

 17. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním produktu, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu produkt ve lhůtě přiměřené okolnostem nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.

 18. Prodávající může odstoupit od smlouvy z důvodu:

  1. podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího, zejména prodlení s úhradou ceny nebo její části;

  2. prodlení s plněním jakýchkoli jiných závazků vůči Prodávajícímu ze strany Kupujícího.

 19. Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o produktu nebo ceně.

 20. Odstoupí-li Prodávající od smlouvy, má Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny za objednaný produkt, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího je však Prodávající oprávněn započíst prokazatelné pohledávky vzniklé v důsledku porušení povinností Kupujícím (např. škody nebo zvýšené náklady) proti pohledávce Kupujícího.
   

5. Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 2. Prodávající Kupujícímu odpovídá, že produkt v okamžiku převzetí Kupujícím nemá vady, zejména že:

  1. produkt má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal ve své nabídce nebo které Kupující mohl očekávat s ohledem na povahu a účel produktu;

  2. produkt se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá;

  3. produkt je kompletní, v odpovídajícím množství, velikosti či hmotnosti, obvyklém provedení a jakosti;

  4. produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů, smluvním nebo i předsmluvním parametrům.

 3. Pokud se vada projeví v průběhu dvanácti měsíců od převzetí produktu, má se za to, že vada existovala již při převzetí.

 4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé:

  1. opotřebením produktu jeho obvyklým užíváním;

  2. poškozením produktu jeho používáním v podmínkách, které svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy neodpovídají prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno;

  3. poškozením produktu nevhodným nebo neopatrným používáním, přetěžováním, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, neodborným zásahem nebo změnou parametrů nebo zanedbáním péče o produkt;

  4. poškozením produktu přírodními živly nebo vyšší mocí;

  5. úpravou produktu Kupujícím;

  6. v důsledku použití produktu společně s jinou věcí, která není s produktem kompatibilní nebo jakkoli omezuje jeho funkčnost;

  7. nedodržením návodu k použití.

 5. U prodávaného použitého produktu Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U produktů prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 6. Není-li Prodávajícím uvedeno jinak, na případné dárky a jiné bonusy, které Prodávající věnuje Kupujícímu k objednávaným produktům, se odpovědnost Prodávajícího za vady nevztahuje.

 7. Je-li Kupujícím Spotřebitel, Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí produktu v 24měsíční lhůtě nebo v době použitelnosti uvedené v nabídce, na obalu produktu nebo v připojeném návodu. Je-li Kupujícím Organizace, lhůta  pro vytknutí vad se sjednává na 12 měsíců. 

 8. Lhůta pro vytknutí vad končí stejný den v měsíci, tj. se stejným číslem, které platilo v den převzetí produktu, jen o příslušný počet měsíců později. V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci se současným předáním nebo zasláním reklamovaného produktu na adresu sídla Prodávajícího. V případě oprávněné reklamace lhůta pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže produkt užívat.

 9. Podle své volby může Kupující požadovat dodání nového produktu bez vady nebo opravu produktu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by produkt měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by produkt měl bez vady.

 10. K uplatnění reklamace může Kupující využít vzor formuláře, který nalezne na konci těchto OP.

 11. Prodávající Kupujícímu vydá písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Po vyřízení reklamace dále Prodávající Kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.
 12. Je-li reklamace oprávněná, má Kupující právo na úhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění reklamace (typicky poštovné za zaslání produktu k reklamaci), a to do jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro vytknutí vad.

 13. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě produktu věděl nebo ji sám způsobil.
 14. Prodávající není oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu nákladů vynaložených na vyřízení neoprávněné reklamace.

 15. Prodávající či jiná osoba může Kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost. Tato nadstandardní záruka může být uvedena v nabídce produktu na stránkách Prodávajícího nebo v dokumentaci k produktu. 

6. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

 1. Kupující bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy.

 2. Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů jsou popsány v samostatném dokumentu zásady ochrany osobních údajů.

 3. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím dokumentu zásady ochrany osobních údajů.  
 4. Kupující může Prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady, a to prostřednictvím k tomu určené internetové stránky, na kterou lze přistoupit pomocí odkazu uvedeného v každém takovém sdělení, nebo e-mailové adresy, z níž sdělení obdržel.
   

7. Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.

 2. Kupující, který je Spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět a vykonává dozor nad dodržováním zákona, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s., přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
   

8. Ostatní

 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), a dalšími právními předpisy.

 2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 3. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto OP jsou platné od 10. května 2024.

 


 

Příloha č. 1

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Poučení: Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu může spotřebitel pouze v případě, že objednávka byla uskutečněna na dálku (např. přes internet). Vrácený produkt nám ve vhodném, nejlépe původním obalu zašlete na níže uvedenou adresu spolu s dokladem o koupi a výtiskem vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy. Nemůžete-li formulář vytisknout, pošlete nám jej e-mailem na reklamace@proalergiky.cz.

CM Trade Via s. r. o.

IČO: 25510681

Jundrovská 618/31

624 00 BRNO

Česká republika

 

Věc: Odstoupení od smlouvy – zboží zakoupené přes internet

Datum objednávky: ___________

Místo objednání (např. webová adresa e-shopu): ___________

Zakoupené produkty: ___________

Uplatňuji svůj nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

Důvod odstoupení od smlouvy:
(Uvedení důvodu odstoupení není povinné, ale může urychlit vyřízení vašeho požadavku a pomůže nám zkvalitňovat naše služby. Nehodící se škrtněte nebo smažte.)
 • nechci uvést
 • nevyhovuje mi barva, velikost nebo jiný parametr výrobku
 • výrobek je poškozený nebo nefunkční
 • výrobek nemá vlastnost slibovanou v e-shopu
 • jiný důvod: ______________

 

Vrácené peníze převeďte na můj účet číslo: __________ /_____ vedený u _____________.

 

V _________ dne ______

 

Celé jméno, v tištěné podobě i podpis: ______________

 

 

Příloha č. 2

Formulář pro podání reklamace

Poučení: Reklamovaný produkt nám ve vhodném obalu doručte na níže uvedenou adresu spolu s dokladem o koupi a výtiskem vyplněného reklamačního formuláře. Nemůžete-li formulář vytisknout, pošlete nám jej e-mailem na reklamace@proalergiky.cz. Na adresu reklamace@proalergiky.cz nám také můžete zaslat fotodokumentaci zjištěné vady.

CM Trade Via s. r. o.

IČO: 25510681

Jundrovská 618/31

624 00 BRNO

Česká republika

 

Věc: Reklamace

Datum objednávky: ___________

Místo objednání (např. webová adresa e-shopu): ___________

Reklamovaný produkt: ___________

Popis vady: __________

 

V _________ dne ______

 

Celé jméno, v tištěné podobě i podpis: ______________

 

Ověřeno našimi zákazníky

Kliknutím na pečeť zobrazíte všechny recenze našeho e-shopu přímo na Heurece

Heureka recenze
„Vše proběhlo perfektně. Rychlé dodání.“
Ověřený zákazník včera
„slušný obchod, nekupoval jsem zde poprvé.“
 • jsou rychlí, nákup i doručení OK
Ověřený zákazník před 7 dny
 • Brzké doručení
Ověřený zákazník před 8 dny